Technology Conference

งานซีรีย์ : งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น