เราเป็น Digital User Groups Marketing Organizer

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในแวดวงเทคโนโลยี ตั้งแต่ในยุคที่เราเรียกกันว่า ไอที จนเป็น ไอซีที และ ณ ปัจจุบัน ที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งทำให้โลกเปลี่ยนและหมุนเร็วกว่าที่เคยเป็นหลายเท่าตัว ดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใกล้ผู้คนทุกกลุ่มวัย ทุกกิจกรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม

และในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นทำให้เกิดโอกาสใหม่ที่เปิดกว้าง เกิดผู้ใช้กลุ่มใหม่ๆ เหล่านี้ล้วนทำให้โลกในศตวรรษที่ 21จึงเป็นโลกที่ท้าทายการทำการตลาดที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นพลังการทำงานของเรา เอาผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง Digital User Centric เราเข้าใจว่า users แต่ละกลุ่มเป็นใคร อยู่ที่ไหน ต้องการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอะไร เพื่อตอบโจทย์อะไร เพราะเราเชื่อในการสร้างองค์ความรู้ผ่านเครือข่าย เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กร สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ที่ล้วนอยู่ในระบบนิเวศทั้งหมดของ digital technology  ที่กำลังขับเคลื่อนโลกทั้งโลก  เราจึงสามารถนำเสนอแพลตฟอร์มการตลาดสำหรับขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีในผู้ใช้กลุ่มต่างๆ อย่างมั่นใจ อย่างเข้าใจ และอย่างใส่ใจ มาตลอดระยะเวลายาวนาน