Executive Breakfast Forum

Executive Breakfast Forum จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่น่าสนใจ และมีผลกระทบในวงกว้าง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการพัฒนานวัตกรรม ด้านผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่ ด้านผู้ให้บริการทางด้านการเงินทุกประเภท รวมถึงด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กร โดยมีประเภทของดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ประเด็นนั้น ๆ เดินหน้าอย่างราบรื่น เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในแต่ละด้าน ทำให้องค์รวมขององค์กรนั้นพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมไปถึงการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันโลก ทันเหตุการณ์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Economy และ Digital Nation